bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji publicznej

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w punkcie 3, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  5. Wzór wniosku do pobrania tutaj.
  6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, ul. Północna 27/29 pok. 225, przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: roa@lodzkie.pl


Opublikował: Marek Bińkowski
Publikacja dnia: 03.12.2017
Podpisał: Marek Bińkowski
Dokument z dnia: 24.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 383