bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut

Statut Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, zwany dalej ROA, działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami),
 • ustawy z dnia dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),
 • uchwały XVIII /306/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2011 r.

§ 2.

Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Łódzkiego nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3.

Siedzibą ROA jest Miasto Łódź, siedzibą Filii ROA w Łodzi jest Piotrków Trybunalski.

.
Rozdział II
Cele i zadania

§ 4

 1. ROA prowadzi procedury przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka.
 2. ROA współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
 3. ROA prowadzi wojewódzki bank danych o dzieciach, które mogą być przysposobione.

§ 5

Do zadań ROA należy w szczególności:

 1. kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 2. dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 3. współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 4. udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 5. gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 6. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 7. przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
 8. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 9. wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 10. organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 11. wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 12. zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 13. prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.


Rozdział III
Gospodarka finansowa

§ 6.

 1. ROA jest samorządową jednostką budżetową, działającą na zasadach określonych przepisami o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej ROA stanowi plan finansowy opracowywany przez Dyrektora ROA.
 3. Działalność ROA finansowana jest z budżetu Województwa Łódzkiego.


Rozdział IV
Organizacja i władze

§ 7.

 1. ROA kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy, w tym nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem ROA, dokonuje Marszałek Województwa.
 3. Dyrektor ROA jest upoważniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w zakresie udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa.
 4. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ROA.
 5. Dyrektor ROA wydaje zarządzenia wewnętrzne oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania jednostki.

§ 8.

Organizację i zasady funkcjonowania ROA określa regulamin organizacyjny opracowany
przez Dyrektora ROA w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Łódzkiego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 9.

 1. Nadzór nad działalnością ROA sprawuje Zarząd Województwa.
 2. Marszałek Województwa monitoruje przebieg procesów adopcyjnych w ROA.
 3. Statut ROA nadaje Zarząd Województwa Łódzkiego.
 4. Zmiana statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.Opublikował: Marek Bińkowski
Publikacja dnia: 24.10.2012
Podpisał: Marek Bińkowski
Dokument z dnia: 24.10.2012
Dokument oglądany razy: 4 064